ਦਾਨ

ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ!

ਜਾਂ ਅਲੀਪੇ ਜਾਂ ਵੇਚੈਟ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ QR ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ.

ਦਾਨ ਕਰੋ